B. Prabha, ‘Untitled’, circa 1985, Doyle
B. Prabha, ‘Untitled’, circa 1985, Doyle
B. Prabha, ‘Untitled’, circa 1985, Doyle