B. Thom Stevenson, ‘Savannah (Rug)’, 2016, V1 Gallery