B. Thom Stevenson, ‘Twenty Year Old Plant’, 2017, V1 Gallery