Banz & Bowinkel, ‘Rushing Into Water – 015’, 2017, Roehrs & Boetsch