Banz & Bowinkel, ‘Rushing Into Water – 016’, 2017, Roehrs & Boetsch