Barbara Todd, ‘Yang Shuo Mountain Retreat, July 7, 2013’, 2014, Art Mûr