BasicaTV BasicaTV, ‘Girls gone wild’, 2017, UV ESTUDIOS