Bian Hong, ‘Buddha’, 2015, Ethan Cohen New York
Bian Hong, ‘Buddha’, 2015, Ethan Cohen New York