Bianca Sforni, ‘From Cipango I’, 2003, MIYAKO YOSHINAGA