Bilal Hakan Karakaya, ‘Alem-i Mülk’, 2018, Anna Laudel