Blinky Palermo, ‘Ohne Titel’, 1970, Carolina Nitsch Contemporary Art
Blinky Palermo, ‘Ohne Titel’, 1970, Carolina Nitsch Contemporary Art