Blinn Jacobs, ‘Paradigm 4’, 2013, FRED.GIAMPIETRO Gallery