Boris Matrosov, ‘Lake Dolgoye’, 2012, Gridchinhall