Botto e Bruno, ‘Behind the trilogy ’, 2006, Alberto Peola