Boyle Family, ‘Physical Response Studies Lazio Site, Animal Response Studies Lazio Site, Plant Response Studies Lazio Site’, 2014, Vigo Gallery