Brenda Zappitell, ‘Bloom V’, 2017, Whitewall Contemporary