Brenda Zappitell, ‘Chasing Ananda’, 2015, Whitewall Contemporary