Brenda Zappitell, ‘Embody I’, 2017, Manneken Press