Brenda Zappitell, ‘Embody V’, 2017, Manneken Press