Brenda Zappitell, ‘Embody VI’, 2017, Manneken Press