Brenda Zappitell, ‘Thought I’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought I’, 2018, Whitewall Contemporary