Brenda Zappitell, ‘Thought 3’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought 3’, 2018, Whitewall Contemporary