Brenda Zappitell, ‘Thought IV’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought IV’, 2018, Whitewall Contemporary