Brenda Zappitell, ‘Thought 5’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought 5’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought 5’, 2018, Whitewall Contemporary