Brenda Zappitell, ‘Thought VIII’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought VIII’, 2018, Whitewall Contemporary