Brenda Zappitell, ‘Thought X’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought X’, 2018, Whitewall Contemporary