Brenda Zappitell, ‘Thought 10’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought 10’, 2018, Whitewall Contemporary