Brenda Zappitell, ‘Thought 11’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought 11’, 2018, Whitewall Contemporary