Brenda Zappitell, ‘Thought 12’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought 12’, 2018, Whitewall Contemporary