Brenda Zappitell, ‘Thought XIV’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought XIV’, 2018, Whitewall Contemporary