Brenda Zappitell, ‘Thought XVI’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought XVI’, 2018, Whitewall Contemporary