Brenda Zappitell, ‘Thought 16’, 2018, Whitewall Contemporary
Brenda Zappitell, ‘Thought 16’, 2018, Whitewall Contemporary