Bryant Small, ‘Dynasty’, 2017, Revel Art House
Bryant Small, ‘Dynasty’, 2017, Revel Art House