Carl-Johan Högberg, ‘Idla’, 2014, Galerie Ron Mandos