Carl-Johan Högberg, ‘JJ’, 2013, Galerie Ron Mandos