Carolein Smit, ‘Borometz’, 2017, James Freeman Gallery
Carolein Smit, ‘Borometz’, 2017, James Freeman Gallery