Chao-Liang Shen, ‘STAGE 1.  Yunlin, Taiwan’, 2008, Aki Gallery