Pope Leo XIII
image: 17.9 x 13 cm (7 1/16 x 5 1/8 in.)  sheet: 29.2 x 20.4 cm (11 1/2 x 8 1/16 in.)

About Charles M. Johnson