Chen Ching-Yuan, ‘Gravitational Waves’, 2016, TKG+

About Chen Ching-Yuan