Chen Chun-Hao, ‘Xiaobajian Mountain Veiled in Moonlight’, 2017, Tina Keng Gallery