Chen Han-Sheng, ‘Machine Seedlings’, 2012-2014, Yiri Arts