Chen Han-Sheng, ‘The Mnemotechnics of  Green Obiect - Fruit tree no.1’, 2015, Yiri Arts