Chen Han-Sheng, ‘The Mnemotechnics of Green Obiect - Longan no.1’, 2016, Yiri Arts