Chen I-Chun, ‘Shui Yuan Lin Legend – Fifth Episode’, 2017, Liang Gallery