Chen I-Chun, ‘Shui Yuan Lin Legend –Third Episode’, 2014, Liang Gallery