Cheyney Thompson, ‘Property Owner (M/CM)’, Christie's