Chin Chun Wah, ‘View of Boat Quay, Singapore’, 1977, Ode to Art