Chittaprosad, ‘Bashana Kaibarta, E. R. Hospital’, 1944, Dag Modern