Chittaprosad Bhattacharya, ‘Untitled (Fishing Village)’, 1959, AkaraArt

About Chittaprosad Bhattacharya