Chittaprosad, ‘Kanaksar, Lohwaganj’, 1944, Dag Modern