Chris Dolan, ‘In Sleep Sahara, I’, 2016, Thomas Deans Fine Art