Chris Shepherd, ‘Dufferin Station Mezanine Toronto’, 2014, Bau-Xi Gallery